Identifikace potřeb zaměstnavatelů a předání informací představitelům CS - síťování

Projekt začíná prvním workshopem této aktivity, která je zaměřena na předání informací o potřebách zaměstnavatelů představitelům CS (konkrétně pedagogům SŠ) a zhodnocení možností promítnutí těchto potřeb do reálné výuky probíhající na školách. Aby bylo možné vytvořit funkční platformu pro kvalitní komunikaci potřeb mezi zaměstnavateli a pedagogy SŠ, uskuteční se v průběhu projektu na půdě žadatele 3 workshopy.

První z nich bude realizován s cílem iniciovat síťování a podpořit navazování kontaktů mezi firmami, zástupci veřejné správy, zástupci cílové skupiny, uchazečem a jeho partnery. V rámci druhého workshopu dojde k představení vzdělávacích modulů SŠ a zástupci zaměstnavatelů představí svá zadání pro praktické úkoly. Třetí workshop této aktivity bude vyhrazen pro výměnu zkušeností a zhodnocení přínosů praktického vyučování formou dnů praktického vyučování na půdě FSE pro jednotlivé zúčastněné aktéry. Jeho součástí bude zpracování podkladů pro příručku pro pedagogy SŠ projektem pokrytých oborů vzdělávání ke zkvalitnění a obohacení středoškolského vyučování o aspekty praktického fungování podniků a úřadů.

V rámci této klíčové aktivity dojde také k vytvoření databáze zaměstnavatelů nabízejících možnost stáží a praxí pro studenty, popř. další formy spolupráce se středními školami. KA1 bude probíhat po celou dobu realizace projektu, protože kromě workshopů bude docházet k průběžné komunikaci s představiteli firem a práci na příručce.