Soutěž mezi školami

Pro žáky kurzů bude po skončení výuky připravena soutěž. Každá zúčastněná škola vyšle do soutěže čtyřčlenné družstvo, které bude složeno ze žáků, kteří v průběhu kurzu dosáhli nejlepších výsledků. Cílem soutěže bude rozvinout praktické zkušenosti žáků SŠ v oblasti prezentace, obhájení vlastních řešení apod.

Lektoři UJEP budou studenty během soutěže metodicky vést. Při koncipování této soutěže bude brána na zřetel skutečnost, že smyslem odborné praxe pro žáky je procvičit si získané školní znalosti a dovednosti v praxi. Soutěž umožní vytipovat nadané žáky, porovnat, do jaké míry získávané vědomosti a dovednosti studentů odpovídají požadavkům trhu práce, motivovat nadané žáky pro studium v daném oboru.

Tato aktivita navazuje na aktivitu partnera projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje, který vyhlašuje pro školní rok soutěž DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje. Žákům prvních tří týmů bude nabídnuta praxe u zaměstnavatelů spolupracujících na projektu.