Střední průmyslová škola stavební Ústí nad Labem, příspěvková organizace
http://www.stsul.cz

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

http://www.sps-kadan.cz/

Gymnázium Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
http://www.gymnazium-kadan.cz/

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., Roudnice nad Labem
http://www.podripskaskola.cz/

Evropská obchodní akademie Děčín, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace
http://www.oadc.cz/

Ústecký kraj
http://www.kr-ustecky.cz/

Ústecký kraj patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice, což s sebou přináší řadu dalších sociálních problémů, radikalizaci společnosti, odchod perspektivních skupin obyvatelstva do jiných regionů republiky, nízkou míru investic a nízké procento malých a středních podnikatelů, kteří by se mohli stát nositeli inovací, know-how, ale také podnikatelských a demokratických hodnot. Proto je cílem projektu vytvoření ekonomicko-sociálního prostředí, prostřednictvím praktického ekonomického vzdělávání, které podnítí samostatnou podnikatelskou činnost dnešních studentů středních škol. Projekt vychází také z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, která uvádí oblast podpory lidských zdrojů pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti ekonomiky kraje jako jednu z priorit (více viz Regionální inovační strategie Ústeckého kraje). Podpora lidských zdrojů by se měla mj. realizovat prostřednictvím podpory zvyšování kvality technického a ekonomického vzdělávání a absolventů technických a ekonomický orientovaných oborů na středních i vysokých školách. Ústecký kraj a Univerzita J. E. Purkyně dlouhodobě spolupracují při tvorbě strategických plánů v oblasti vzdělávání v Ústeckém kraji. Univerzita J. E. Purkyně podporuje vytyčené priority kraje v oblasti vzdělávání svou vzdělávací i projektovou činností.