Vytvoření Kurzů praktického ekonomického vyučování

V rámci této aktivity budou vytvořeny vzdělávací moduly vycházející z potřeb škol definovaných v Klíčové aktivitě 1, které budou v souladu s metodickým pokynem Model spolupráce škol a zaměstnavatelů pro obor 63 Ekonomika a administrativa, kategorie dosaženého vzdělávání M:

a) pracovat s příslušnými právními předpisy, vyhledávat příslušné právní předpisy, využívat je k řešení aktuálních pracovních situací (soukromé právo, zákoník práce, daňové zákony).

b) provádět typické podnikové činnosti, zpracovávat písemnosti (s využitím znalostí normalizované úpravy a znalostí informačních technologií), nákup materiálu, zboží a služeb, evidence zásob a prodeje, zpracovávat písemnosti v souvislosti s personální agendou, sjednávání a ukončování pracovního poměru, kupní smlouvy a další smlouvy, provádění platebního styku hotovostního i bezhotovostního.

c) provádět základní výpočty, výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, s odpisy, s výpočty mezd, zákonného pojištění, s daněmi (zejména DPH a daň z příjmu FO).

d) provádět práce související s účetnictvím, sestavovat kalkulace, účtovat pohledávky a závazky, náklady, výnosy, provádět práce v souvislosti s účetní závěrkou včetně daňového vypořádání.

e) využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, komunikovat kultivovaně se spolupracovníky, obchodními partnery i zákazníky v českém i cizím jazyce v ústní i písemné formě.